امروز: شنبه، 30 تیر 1397

 
زمان دوره های آموزشی مرکز آپا (دوره مقدماتی) اعلام شد
بر این اساس:

زمان دوره آموزشی کدنویسی امن (20 شهریور 96) ساعت 8:30 الی 10:30 صبح
زمان دوره آموزشی امنیت مقدماتی شبکه (20 شهریور 96) ساعت 10:30 الی 12:30 ظهر

زمان دوره آموزشی لینوکس با رویکرد کالی (22 شهریور 96) ساعت 8:30 الی 10:30 صبح
زمان دوره آموزشی امنیت اندروید (22 شهریور 96) ساعت 10:30 الی 12:30 ظهر

زمان دوره آموزشی کرم های اینترنتی (25 شهریور 96) ساعت 8:30 الی 10:30 صبح
زمان دوره آموزشی مبانی امنیت سیستم عامل (25 شهریور 96) ساعت 10:30 الی 12:30 ظهر

زمان دوره آموزشی امن سازی زیرساخت های حیاتی (27 شهریور 96) ساعت 10 الی 12 ظهر

اعلام می شود.