خدمات مرکز تخصصی آپا

تاریخ ارسال : 01/01/1397 نویسنده : مدیریت

این مرکز بــراي كمــك و امــداد بــه حــوادث رايانــه اي و آســيب پذيري ها در فضــاي ســايبر خدمات زیررا ارايــه می نمايــد: • شناسايي تهديدات رايانه‌اي و كشف آسيب‌پذيري‌ها • رسيدگي و كمك به سازمان‌هاي مختلف در هنگام بروز حوادث ناشي از حملات رايانه‌اي • آزمون نفوذپذيري بر روي سامانه هاي نرم افزاري و شبكه هاي رايانه اي • آموزش هاي عمومي و تخصصي • خدمات مشاوره،آگاهي‌رساني عمومي مرتبط با اين حوزه • انجام پروژه های پژوهشی در راستای امنیت اطلاعات • برگزاري دوره هاي آموزشي (كارگاه، سمينار، همايش و غيره) عمومي و تخصصي به صورت حضوري و مجازي • امداد رسانی درمحل (در مواجهه با حوادث امنیت رایانه ای) • طراحی وپیاده سازی سیستم های امنیت فناوری اطلاعات شبکه

دانلود فایل