دوره اصول پدافند غیرعامل درحوزه فناوری اطلاعات

تاریخ ارسال : 1402/02/06 نویسنده : مدیریت

جهت شركت درکارگاه ثبت نام الزامي است و ثبت نام به صورت الكترونیكي مي باشد . درضمن گواهي هاي مرتبط با موضوع كارگاه براي شركت كنندگان و از طریق وزارت ارتباطات صادر مي گردد. تاریخ برگزاری: سه شنبه 11اردیبهشت ساعت13تا16 لینک ثبت نام:https://webinar.sku.ac.ir/cert