کارگاه اقدامات حفاظتی به منظور دفاع درمقابل تهدیدات وحملات سایبری

تاریخ ارسال : 1402/02/12 نویسنده : مدیریت

جهت شركت درکارگاه ثبت نام الزامي است و ثبت نام به صورت الكترونیكي مي باشد . درضمن گواهي هاي مرتبط با موضوع كارگاه براي شركت كنندگان و از طریق وزارت ارتباطات صادر مي گردد. تاریخ برگزاری: سه شنبه 19 اردیبهشت ساعت8:30تا15 لینک ثبت نام:https://webinar.sku.ac.ir/cert