ارتباط با ما

آدرس : شهرکرد - بلوار رهبر - دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی مهندسی - مرکز تخصصی آپا دانشگاه شهرکرد

تلفن : ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱

ایمیل : cert@sku.ac.ir