درباره ما
تاریخچه اپا

آپــا( آگاهــي رســاني، پشــتيباني و امــداد حــوادث رايانــه) يــك مركــز بــراي كمــك و امــداد بــه حــوادث رايانــه اي و آســيب پذيري ها در فضــاي ســايبر اســت ايــن مركــز تــلاش مي كنــد تــا خدمــات مناســبي را در ايــن زمينــه ارايــه نمايد.نامگــذاری آپــا بــرای مرکــز پژوهشــی فوق الذکــر بــا مــد نظــر قــرار دادن ســه هــدف مــی باشــد کــه عبــارت انــد از:

1-ارتقــای آگاهــی و درک مســائل مرتبــط بــا امنیــت اطلاعــات در میــان کاربــران و سرویس دهنــدگان فضــای سایبر

2-پشــتیبانی بــرای ایجــاد و اســتفاده از تکنولــوژی مناســب بــرای مقاومــت در مقابــل حمــلات ســایبری و محــدود کــردن خســارات و اطمینــان نســبت بــه تــداوم سرویس هــای ســایبری حیاتی

3-امــداد بــرای شناســایی و رفــع آســیب پذیری ها درسیســتم ها وشــبکه های کامپیوتــر و بــرای مدیریــت بهرمقابلــه بــا تکنیک هــای نفوذگــران در جلوگیــری از افزایــش میــزان ضایعــات و تشــخیص و پیجویــی حمــلات و حمله کننــدگان.

معرفی مرکز آپا

بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد حــوادث امنیتــی کامپیوتــری و لــزوم وجــود مراکــز پژوهشــی دانشــگاهی بــرای پشــتیبانی و رفــع نیازهــای پژوهشــی جامعــه در ایــن حــوزه، و بــا انگیــزه ارتقــای دانــش و تــوان مهندســی در حــوزه امنیــت سیســتم هــای کامپیوتــری و پــردازش اطلاعــات و انتقــال نتایــج بــه جامعــه، مرکــز پژوهشــی آپــا (آگاهی رســانی، پشــتیبانی، امــداد بــرای آســیب پذیری ها و حــوادث امنیتی سایبری ) دانشــگاه شــهرکرد درسال 1395 تاسیس گردید.

مجوز مرکز آپا

این مرکز با استفاده از تجربه اساتید مجرب و متخصص، فارغ‌التحصیلان برتر و دانشجویان نخبه در جهت نیل به اهداف خدمات‌رسانی به سازمان‌ها، اداره‌ها و شرکت‌ها گام برمی‌دارد.